แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2020