แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562