อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับครูเคมี (Technological Pedagogical Knowledge (TPACK) for Chemistry Teachers)

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความรู้ในเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับครูเคมี (Technological Pedagogical Knowledge (TPACK) for Chemistry Teachers) ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ดูเพิ่มเติม