วันที่ 24 ก.ย. 63 ดร.ชูชาติ แก้วนอก เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยปฏิบัติการวิจัยโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

วันที่ 24 ก.ย. 63 ดร.ชูชาติ แก้วนอก เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยปฏิบัติการวิจัยโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดูเพิ่มเติม