วันที่ 23 ก.ย. 63 ดร.ชูชาติ แก้วนอก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

วันที่ 23 ก.ย. 63 ดร.ชูชาติ แก้วนอก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดูเพิ่มเติม