สพม.28 รับรางวัลผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) รับรางวัลผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลิกชมเพิ่มเติม