สพม. 28 นิเทศ ติตตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 พร้อมด้วยนายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม 28 และคณะศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติตตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
รวมถึงการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

คณะที่ 1 สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม โรงเรียนค้อวังวิทยาคม โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ และโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

คณะที่ 2 สหวิทยาเขตพระวิหาร
โรงเรียนกระแซงวิทยา โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยาโรงเรียนบึงมะลูวิทยา และโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ดูกิจกรรมเพิ่มเติม