รองผอ.สพม.28 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา

นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินท์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักการ แนวคิด การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ดูกิจกรรมเพิ่มเติม