พิธีเปิดงานโครงการ S.K.W. Open House ๒๐๒๐ ณ เวทีกลาง หน้าอาคารเรียน ๑๐๐ ปี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ S.K.W. Open House ๒๐๒๐ ณ เวทีกลาง หน้าอาคารเรียน ๑๐๐ ปี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม