ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จากนั้นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนป่าติ้ววิทยา จังหวัดยโสธร ดูกิจกรรมเพิ่มเติม