ผอ.สพม.28 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุในสถานศึกษาในสังกัด

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ได้ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุในสถานศึกษาในสังกัด สพม. ๒๘ จังหวัดยโสธร จำนวน ๘ ราย พร้อมทั้งแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปลูกฝังให้เด็กขยันเรียนรู้ ครูต้องสอนดี สอนด้วยความรักความเมตตา ห้องเรียนต้องมีคุณภาพโดยเน้นให้เป็นคนดี มีวินัย มีผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ จากนั้นบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์ สวัสดิการของข้าราชการ และได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.๗ (ก.ค.ศ.๑๖) ก่อนส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง ต่อไป