การอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน การบัญชี และสินทรัพย์

31 กรกฎาคม 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิด หลักสูตร “การดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ดูกิจกรรมเพิ่มเติม