รองผอ.สพม.28 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

30 กรกฎาคม 2563
นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.28 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ดูกิจกรรมเพิ่มเติม