การประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ – ยโสธร) พร้อมด้วยนายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายประโยชน์ เจริญยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางไปประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม