การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ – ยโสธร) พร้อมด้วยนายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายประโยชน์ เจริญยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา จังหวัดยโสธร ดูกิจกรรมเพิ่มเติม