การประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ – ยโสธร) พร้อมด้วยนายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายประโยชน์ เจริญยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางไปประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม