รองผอ.สพม.28 ร่วมปลูกป่าในพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ

5 กรกฎาคม 2563
ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม. 28 ร่วมปลูกป่าในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อยถวายเนื่องในวโรกาส มีพระชนมายุครบรอบ 67 พรรษา ณ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ดูกิจกรรมเพิ่มเติม