ร่วมต้อนรับคณะทำงานสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (ภาคสนาม)

30 มิถุนายน 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 พร้อมด้วยนางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม. 28 ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม. 28 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง.ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร สพม. 28 ร่วมต้อนรับคณะทำงานสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (ภาคสนาม) ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดูกิจกรรมเพิ่มเติม