การอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก้าวสู่การรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา

29 มิถุนายน 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานเปิดการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก้าวสู่การรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการศึกษา “เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ” ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม