การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว 21/2560

26 มิถุนายน 2563

นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว 21/2560 ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ดูกิจกรรมเพิ่มเติม