การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (การประเมินวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 )

26 มิถุนายน 2563
ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (การประเมินวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ) ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ ดูกิจกรรมเพิ่มเติมรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี