ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เวลา 15.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม