หน้าแรก

  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลดเอกสาร

งดรับ งดให้ของขวัญ

ข่าวจากกลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต 28

- การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- แจ้งการใช้ตราสัญลักษณ์ 238 ปี ในหนังสือราชการตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2563 ใส่ด้านล่างตรงกลางหนังสือราชการ    ตรา 238 ปี (ขาว-ดำ)   ตรา 238 ปี (สี)

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

  - รายงานผลการดำเนินงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

  - รายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

  - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปผลการถอดบทเรียนรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

  - จุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

  - คู่มือนิเทศวิถีใหม่ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

  - การประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบ สพม.ศกยส

  - สรุปผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2563

  - CEFR Manual for Secondary Level1

  - CEFR Manual for Secondary Level2

  - คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  - แบบตอบรับการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน การบัญชี และสินทรัพย์ หลักสูตร “การดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

  - เกียรติบัตรการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน การบัญชี และสินทรัพย์ "หลักสูตร การดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

  - งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
  - งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  - งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  - งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
  - งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  - งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
  - งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
  - งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
  - งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
  - งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
  - งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
  - งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

  - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สพม.28

  - ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

  สารสนเทศเขตพื้นที่

  รับข่าวสาร LINE @ สพม.ศก.ยส.

  LINK กลุ่มงานภายใน

  Untitled Document

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  การเปิดโอกาสฯ กลุ่มนโยบายและแผน
  การเปิดโอกาสฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  การเปิดโอกาสฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
  การเปิดโอกาสฯ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  การเปิดโอกาสฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  ภาพกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
  ประชุม Online ชี้แจงการตอบแบบวัด EIT : ITA Online 2021
  การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการเขตสุจริต 2564

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
  ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
  -  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
  -  โครงการเขตสุจริตปี 2564/รายงานโครงการเขตสุจริต 2564
  กิจกรรมตักบาตร/กิจกรรมแบ่งปันธารน้ำใจ
  กิจกรรมรณรงค์ผ้าไทย
  กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ
  กิจกรรม 5 ส สร้างสุข
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

  -  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  -  มาตราการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ในหน่วยงาน/รายงานITA Online 2020
  การดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมฯ/รายงานความก้าวหน้าการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ

  อำนาจหน้าที่

  -  อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา/คำสั่งมอบหมายงาน สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
  -  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
  -  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561
  การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  ข้อมูลผู้บริหาร

  ข้อมูลผู้บริหาร (ทำเนียบผู้บริหาร)

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  -  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 23 ฉบับ
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563
  -  กฎหมายอื่น

  แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2561-2564
  -  แผนขับเคลื่อนหน่วยงานและระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 4 งาน
  -  ภาพแนวทางการดำเนินงานงานปี 2563

  แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

  -  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
  คำสั่งการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

  แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

  -  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

  แผนปฏิบัติการประจำปี 2565

  -  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

  รายงานผลการจัดการศึกษา

  รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  -  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
  -  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

  ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพม.28 ไตรมาสที่ 1
  รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพม.28 ไตรมาสที่ 2
  รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 2
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ไตรมาสที่ 1
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ไตรมาสที่ 2

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

  โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพม.เขต 28

  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ได้อย่างไร ?

  ผลงานและกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

  การศึกษาของประเทศไทย มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

  ข่าวสารกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด

  RSS ข่าวการศึกษา

  คลังสื่อออนไลน์ สพม.ศก.ยส.