โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ม.อุบลราชธานี


แจ้งประชาสัมพันธ์โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)