แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2018/11/กด0409_3-ว105-หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน-2561.pdf” download=”all” viewer=”google”]

เอกสารเพิ่มเติม