เอกสารแนบเพิ่มเติม หนังสือที่ ศธ 04258/ว5858 แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2018/11/เอกสารแนบเพิ่มเติม143.pdf” download=”all” viewer=”google”]