หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณี

การปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต รายละเอียด