ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติตนเป็นพลเมืองดี คุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ