ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

จำนวน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาเขมร , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น