คู่มือการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2018/08/คู่มือการประเมิน-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]