ขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านที่ราชพัสดุ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/11/2561017.pdf” download=”all” viewer=”google”]