การอบรมการสอนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด