การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทำงาน รายวิชางานประดิษฐ์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2:นางเสาวภา พรหมทา :ไพรบึงวิทยาคม

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/08/บทคัดย่อ-2-ปรับเว็บไซต์วันที่-9-สิงหาคม-60-ชั้นม.2.pdf” download=”all” viewer=”google”]