การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :นางสาวจันจิรา จงรักษ์:ไพรบึงวิทยาคม

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/08/บทคัดย่อสื่อสาร.pdf” download=”all” viewer=”google”]