การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือตามวิธี STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางกัญญาภัค ศรีดี : โรงเรียนไตรมิตร อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ