การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา