การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และได้ชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบาย 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๖๐ ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลรูปภาพ