การประชุมชี้แจงสนามสอบ O-NET ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสนามสอบ O-NET ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ดาวน์โหลดรูปภาพ