การประชุมชี้แจงการแข่งขันและการประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘