การประชุมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active learning หลักสูตร “คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับยุคของปัญญาประดิษฐ์ สู่การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑