กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บำเหน็จ-บำนาญ และ สรจ.6

ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ลูกจ้าง (สลิป)

จัดซื้อ-จัดจ้าง

27 พ.ย. 2561 โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน(ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) จำนวน 1 หลัง
20 พ.ย. 2561 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน(ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) จำนวน 1 หลัง
19 ม.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (DLIT) ประจำปี 2560
15 พ.ย. 2560 รายงานผลการจัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านที่ราชพัสดุ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
09 พ.ย. 2560 ขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านที่ราชพัสดุ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน

หนังสือเวียน

02 ก.ย. 2562 การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศ
02 ก.ย. 2562 การประชุมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active learning หลักสูตร “คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับยุคของปัญญาประดิษฐ์ สู่การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
02 ก.ย. 2562 การบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันและจับสลากลำดับการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
02 ก.ย. 2562 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
28 ส.ค. 2562 กิจกรรมรวมพลคนกล้าดียกกำลัง ๓ (กล้าคิดดี กล้าพูดดี กล้าทำดี และททท.ทำ ทัน ที)

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

รายการหักบำเหน็จบำนาญปกติเพื่อชำระหนี้

ผู้บริหาร

ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล

ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ