กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หน้าหลัก

โครงสร้างบริหารกลุ่มงาน

ระบบสารสนเทศ

ติดต่อเรา

ข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด

10 ก.ค. 2562 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
07 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 พ.ย. 2561 ยกเลิกประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พ.ค. 2561 รายการโอนค่ารักษาพยาบาล ศึกษาบุตร (เมษายน 2561)
26 มี.ค. 2561 รายการโอนค่ารักษาพยาบาล ศึกษาบุตร (มีนาคม 2561)
08 มี.ค. 2561 เงินบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และ สรจ.6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
28 ก.พ. 2561 รายการโอนค่ารักษาพยาบาล ศึกษาบุตร (กุมภาพันธ์ 2561)
26 ม.ค. 2561 รายการโอนค่ารักษาพยาบาล ศึกษาบุตร (ประจำเดือนมกราคม 2561)
17 ม.ค. 2561 รายการให้หักบำเหน็จบำนาญปกติเพื่อชำระหนี้ เดือน ธันวาคม 2560

จัดซื้อจัดจ้าง

10 ก.ค. 2562 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
19 ม.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
08 พ.ย. 2560 รายงานผลการจัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านที่ราชพัสดุ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
08 พ.ย. 2560 ขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านที่ราชพัสดุ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
07 พ.ย. 2560 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลประจำปีงบประมาณ 2560
07 พ.ย. 2560 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560
01 ต.ค. 2560 การวิเคราะห์ร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีจัดการงบประมาณปี 2560
15 ส.ค. 2560 การจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการใช้ที่ราชพัสดุ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
31 มี.ค. 2560 การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ปี 2560
31 มี.ค. 2560 การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน