หน้าแรก

  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสฯ กลุ่มนโยบายและแผน
การเปิดโอกาสฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การเปิดโอกาสฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเปิดโอกาสฯ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอื่นๆ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ภาพกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมฯ ITA Online
การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online
รายงานการประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.28
-  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ITA
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.28
โครงการเขตสุจริต

-  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส(6เดือน)
-  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
-  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

-  อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา/คำสั่งมอบหมายงาน สพม.28
-  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
-  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร (ทำเนียบผู้บริหาร)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 23 ฉบับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563
-  กฎหมายอื่น

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2561-2564
-  แผนขับเคลื่อนหน่วยงานและระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 4 งาน
-  ภาพแนวทางการดำเนินงานงานปี 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

-  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คำสั่งการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดการศึกษา

รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี 6 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
-  ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2562
-  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
-  สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
-  แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร  ปี 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพม.เขต 28

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ได้อย่างไร ?

ประกาศสาธารณะ

ข่าวจากกลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต 28

- การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

สารสนเทศเขตพื้นที่

รับข่าวสาร LINE @ สพม.28

LINK กลุ่มงานภายใน
ผลงานและกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

การศึกษาของประเทศไทย มีมาตรฐานและคุณภาะรดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

RSS ข่าวการศึกษา

คลังสื่อออนไลน์ สพม.28