หน้าแรก

The Secondary Educational Service Area Office 28

กลุ่มอำนวยการบริหาร

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

19 มี.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการยุวชนประกันภัย ปี 2561
05 ก.พ. 2561 การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560
30 ม.ค. 2561 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561
19 ม.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์เพื่อ รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค
17 ม.ค. 2561 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 (จังหวัดยโสธร)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้บริหาร

นายภัทธศาสน์  มาสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘


ค้นหาภารกิจราชการย้อนหลัง

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

อื่นๆ

ผลงานและงานวิจัย

28 ส.ค. 2562 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางร่วมมือร่วมคิดปลูกจิตเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
20 ส.ค. 2562 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือตามวิธี STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางกัญญาภัค ศรีดี : โรงเรียนไตรมิตร อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
20 ส.ค. 2562 รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตร เรื่อง เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางวรรณภา ศรีอินทร์ : โรงเรียนไตรมิตร อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
20 ส.ค. 2562 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง การเขียนภาพระบายสีน้ำ รายวิชา จิตรกรรมสีน้ำ รหัสวิชา ศ 32202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :นายจักรกฤษณ์ ศรีอินทร์ :โรงเรียนไตรมิตร อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด

สพม.28

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28