The Secondary Educational Service Area Office 28

กลุ่มงานในสังกัด

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

อื่นๆ

ผลงานและงานวิจัย

18 ส.ค. 2560 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการประยุกต์งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4:นางเสาวภา พรหมทา :ไพรบึงวิทยาคม
18 ส.ค. 2560 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทำงาน รายวิชางานประดิษฐ์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2:นางเสาวภา พรหมทา :ไพรบึงวิทยาคม
18 ส.ค. 2560 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :นางสาวจันจิรา จงรักษ์:ไพรบึงวิทยาคม
18 ส.ค. 2560 การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :สถาพร ทำทอง:ไพรบึงวิทยาคม

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด

E-Office หนังสือราชการออนไลน์

สพม.28

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28