หน้าแรก

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

-  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
-  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
-  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
-  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
-  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส(6เดือน)
-  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
-  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

-  แผนพัฒนาการศึกษา(ฉบับที่ 5) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
-  แผนขับเคลื่อนหน่วยงานและระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 4 งาน
-  ภาพแนวทางการดำเนินงานงานปี 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

-  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
-  แผนปฏิบัติการ ปี62 (โครงการงบ สพฐ.)
-  แผนปฏิบัติการ ปี 62 (โครงการ งบ สพป.)
-  แผนปฏิบัติการ ปี 62 (โครงการงบอื่นๆ)

รายงานผลการจัดการศึกษา

-  รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

-  รายงานแผนและผล  5 มีนาคม 2562 / 3 เมษายน 2562/ 1 พฤษภาคม 2562
-  รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1/2562,2/2562,3/2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-  รายงานการเบิกจ่ายประจำปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
-  ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2562
-  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
-  สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
-  แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร  ปี 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

-  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-  การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-  หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพม.เขต 28

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ได้อย่างไร ?

ประกาศสาธารณะ

ข่าวจากกลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

สารสนเทศเขตพื้นที่

LINK กลุ่มงานภายในผลงานและกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

การศึกษาของประเทศไทย มีมาตรฐานและคุณภาะรดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

RSS ข่าวการศึกษา

คลังสื่อออนไลน์ สพม.28

Error type: "Forbidden". Error message: "The request is missing a valid API key." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id youtube belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.