หน้าแรก


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ประกาศสาธารณะ

-  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
-  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
-  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
-  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
-  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
-  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
-  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

อำนาจหน้าที่

-  อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
-  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
-  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
-  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
-  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 23 ฉบับ
-  กฎหมายอื่น

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

-  แผนพัฒนาการศึกษา(ฉบับที่ 5) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
-  แผนขับเคลื่อนหน่วยงานและระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 4 งาน
-  ภาพแนวทางการดำเนินงานงานปี 2562

แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

-  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
-  แผนปฏิบัติการ ปี62 (โครงการงบ สพฐ.)
-  แผนปฏิบัติการ ปี 62 (โครงการ งบ สพป.)
-  แผนปฏิบัติการ ปี 62 (โครงการงบอื่นๆ)

รายงานผลการจัดการศึกษา

-  รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 /เพิ่มเติม 1 / เพิ่มเติม2

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

-  รายงานแผนและผล  5 มีนาคม 2562 / 3 เมษายน 2562/ 1 พฤษภาคม 2562
-  รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1/2562,2/2562,3/2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-  รายงานการเบิกจ่ายประจำปี 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รายไตรมาส

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
-  ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2562
-  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
-  สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
-  แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร  ปี 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

-  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-  การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-  หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพม.เขต 28

ข่าวจากกลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผลงานและกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

การศึกษาของประเทศไทย มีมาตรฐานและคุณภาะรดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28