รายการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
  1. พิมพ์วุฒิบัตร :: การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  2. พิมพ์วุฒิบัตร :: การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และครูในการบริหารจัดการและใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนประชารัฐ)
  3. พิมพ์วุฒิบัตร :: การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
  4. พิมพ์เกียรติบัตร :: การอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ฯ ระยะที่ 1[21 กุมภาพันธ์ 2561]
  5. พิมพ์เกียรติบัตร :: การอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ฯ ระยะที่ 2 [6 เมษายน 2561]
  6. พิมพ์เกียรติบัตร :: การอบรมเชิงปฏิบัตรการ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2561
  7. พิมพ์เกียรติบัตร :: กิจกรรมแข่งขันภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย 11 มิถุนายน 2561
  8. พิมพ์เกียรติบัตร :: การประชุมชี้แจงการดำเนินงานสถานศึกษา ปลอดบุหรี่ สุรา To Be Number One 2561