ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ภาษาไทย
  1. รายการคัดลายมือ ม.ต้น
  2. รายการคัดลายมือ ม.ปลาย
  3. รายการเขียนเรียงความ ม.ต้น
  4. รายการเขียนเรียงความ ม.ปลาย
  5. รายการการย่อความ ม.ต้น
  6. รายการการย่อความ ม.ปลาย
  7. รายการแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ(กลอนแปด) ม.ต้น
  8. รายการแต่งคำประพันธ์ อินทรวิเชียรฉันท์ ม.ปลาย
  9. รายการพินิจวรรณคดี ม.ต้น
  10. รายการพินิจวรรณคดี ม.ปลาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28